Bezpieczeństwo i higiena pracy I Wykład: Prawo pracy-jest to zespół norm związanych ze stosunkiem pracy,regulujących stosunki prawne między pracodoawcą,a pracownikiem. Zasady prawa pracy: 1) Prawo do pracy 2) Swobody nawiązywania stałej pracy 3) Wolność pracy 4) Poszanowanie dóbr osobistych pracownika 5) Równość pracowników 6) Zakaz dyskryminacji 7) Odpłatność pracy 8) Ochrona uprawnień pracowników i automatyzmu prawnego 9) Wolności pracowników i pracodawców tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych Partycypacja pracownicza Ochrona zdrowia pracowników Przestrzeganie godzin pracy Wolność słowa System ochrony pracy w Polsce 1)System prawny-integralna część gałęzi prawa, jaką jest prawo pracy, mówi nam o normach prawnych i ich usytuowaniu w hierarchii źródeł prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; opiera się na źródłach prawa wskazanych w Konstytucji RP i dziale X Kodeksu pracy 2)System organizacyjny-obrazuje system organizacji ochrony pracy na szczeblu państwa, zakładu oraz organów uczestniczących w tworzeniu, a także kontrolowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Podstawy prawne w dziedzinie BHP: Przepisy powszechnie obowiązujące: -Konstytucja RP -Kodeks pracy(dział X) -Pozostałe ustawy a)Dotyczące nadzoru PIP b)Dotyczące nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej c)Akty prawne(warunki pracy w specyficznych dziedzinach gospodarki) -prawo budowlane -prawo ekologiczne -Polskie normy a)Zasady BHP b)Konstytucja RP(Art:24,66,68) Art: 24 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Art: 66 Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz Obowiązki pracodawcy określa ustawa. Art: 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia c)Kodeks pracy(Dział: VI,VIII,IX,X) Akty prawnie powszechnie obowiązujące: Układowe przepisy pracy 1)Układy zbiorowe pracy regulujące następujące kwestie: -dodatkowe przywileje zdrowotne -dodatkowe przywileje finansowe -dodatkowe urlopy Zasady BHP -są to reguły pozaprawne -wynikają z doświadczenia życiowego System organizacyjny ochrony pracy: 1)Ogólnokrajowy -Parlament -Rząd -Ministerstwa -Organy nadzoru i kontroli 2)Zakładowy -Ponad zakładowe organizacje pracodawców i pracowników System organizacji systemu ochrony pracy: Rola poszczególnych organów 1)Parlament 2)Rząd i resorty oraz urzędy państwowe -Ministerstwo do spraw pracy -Ministerstwo do spraw zdrowia Organy nadzoru i kontroli: -Urząd dozoru technicznego -Państwowa inspekcja pracy(PIP) -Państwowa inspekcja sanitarna(Sanepid) -Sądy i prokuratura...