Oceany są wielkim zbiornikiem żywności. Ochrona mórz i oceanów to działania, których celem jest zapewnienie utrzymania równowagi biologicznej ekosystemów morskich oraz racjonalne wykorzystanie ich żywych zasobów. Niestety nadmierne połowy w XX wieku doprowadziły do zmniejszenia tych zasobów (w szczególności ryb) w większości łowisk świata. Dlatego pod koniec XX wieku dostrzeżono konieczność ochrony zasobów wszechoceanu i wprowadzono regulacje prawne ustanawiające, kto i w jaki sposób może z tych zasobów korzystać i je badać. Do największych zagrożeń oceanu należą:

1. Fizyczne niszczenie i fragmentacja siedlisk, np. przez zabudowę wybrzeży, niszczenie raf koralowych, niszczenie powierzchni dna przez trały rybackie i eksploatację kruszywa.

2. Nadmierna eksploatacja zasobów żywych (np. przełowienie stad ssaków, ryb, skorupiaków i mięczaków).

3. Przemieszczanie gatunków (np. wprowadzanie nowych gatunków do akwakultury, mimowolny transport inwazyjnych gatunków z wodami balastowymi statków).

4. Zanieczyszczenia przemysłowe, komunalne i militarne, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, odpady radioaktywne, substancje biogenne itp.

5. Globalna zmiana klimatu powodująca m.in. podniesienie temperatury morza i obumieranie (blaknięcie) raf koralowych, a także wielkie zmiany zasięgu występowania gatunków (co powoduje zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów).