Ad.2

Komunikacja ustna – ma miejsce w czasie bezpośredniej rozmowy, dyskusji grupowych, rozmów telefonicznych i innych okoliczności, w ktych słowo mione jest używane do wyrażania treści. Głną zaletą komunikacji ustnej jest to, że sprzyja ona zwrotnej reakcji i wymianie pogląd, jest bardzo łatwa w użyciu. Natomiast komunikacja ta posiada rnież wady, nie pozostawia trwałego zapisu, dzięki któremu po dłuższym czasie można odtworzyć komunikat, może nie być dokładna.

Komunikacja pisemna – główną zaletą jest zmniejszenie błędów, które powstają w komunikacji ustnej. Komunikacja pisemna nie jest zbyt cenionym środkiem, ponieważ uniemożliwia natychmiastową reakcję odpowiedzi. Kolejną zaletą tej komunikacji jest możliwość przemyślenia wysyłanego komunikatu, jak również możliwość sprawdzenia jego poprawności, zachowuje się na długi czas, dzięki czemu można odtworzyć ją w przyszłości. Zalecana jest w momentach, gdy komunikat ma zawierać ważne szczegóły, które nie mogą zostać zniekształcone. Dlatego też uważa się, że jest trudniejsza i bardziej czasochłonna niż komunikacja ustna

zad3 Samoocena jest najlepiej zbadanym składnikiem poczucia własnej wartości. Jeżeli weźmie się pod uwagę charakter opinii na własny temat, czyli to, czy myślimy o sobie w spos pozytywny, czy raczej negatywny, wyrżnia się samoocenę niską lub wysoką. Jeśli chodzi natomiast o trafność sądów na temat własnej osoby, można mówić o samoocenie zawyżonej (kiedy przecenimy swoje zdolności), zaniżonej (kiedy mamy tendencję do niedoceniania swoich możliwości i sukcesów) oraz adekwatnej (kiedy ocena naszych talentów ma rzeczywiste odzwierciedlenie w efektach pracy).

Osoby z zaniżoną samooceną w kontaktach z innymi pozwalają się wykorzystywać, nie bronią swoich praw, a potrzeby innych przedkładają nad własne. Niskie poczucie własnej wartości jest źrłem dyskomfortu i bu, dlatego czasem osoby takie starają się ukryć prawdziwy stan rzeczy nawet przed samym sobą – maskują niską samoocenę, przesadnie podkreślając własną moc albo skierowując swoją wrogość i frustrację na innych. Swoje braki kompensują agresją, zarozumialstwem czy arogancją.

Nieadekwatna i niska samoocena może wynikać z niedostatecznego samopoznania (braku wglądu w siebie, braku autoanalizy własnych zachowań, niedoceniania własnych zalet), ale też z nagromadzenia niekoniecznie prawdziwych (obiektywnych) komunikatów, jakie człowiek otrzymywał w przeszłości od tzw. osób znaczących – przełożonych

Istotą stabilnej samooceny jest umiejętność obdarzenia się bezwarunkową miłością, czyli akceptowania siebie za swoją niepowtarzalność, uniezależnienie tej akceptacji od tego, czy coś się nam uda, czy osiągnie się sukces, czy jest się kochanym. Bezwarunkowa samoakceptacja nie oznacza absolutnego samozadowolenia, ale ułatwia przyznanie się do błędu, wybaczenie sobie pomyłek. Kochając siebie, nie musisz w przypadku porażki szukać winy w innych ludziach czy okolicznościach. Takie podejście umożliwia dalszy rozwój.

zad 4

Cechy gospodarki rynkowej - Aby scharakteryzować gospodarkę rynkową należy wyróżnić jej cechy charakterystyczne, do ktych należą m.in.:

- właścicielem większości dóbr ekonomicznych jest społeczeństwo

- własność prywatna jest podstawą 'interesu prywatnego' producentów i konsumentów

- procesy gospodarcze regulowane są przez prawa rynku

- ceny są zmienne a ustala je rynek

- kategoriami rynku są: wolny przedsiębiorca, różnorodność i wielkość prawno-organizacyjna podmiot gospodarczych oraz określona prawem konkurencja

- rynek umożliwia szeroką swobodę producentom i konsumentom

- niedogodności rozwiązywane są za pomocą mechanizmów rynkowych

- organizacja gospodarki jest zdecentralizowan

Ad.4

Bariery komunikacyjne to wszystko to, co zakła efektywne porozumienie pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu. Mogą wynikać zarno z błędów popełnionych przez jedną jak i drugą stronę w komunikacji.

Możemy wyróżnić dwie grupy barier komunikacyjnych:

1. Oparte na charakterze fizycznym i psychologicznym:

- Rżnice kulturowe- nieznajomość kultury, obyczaj, tradycji czy nawet języka naszego partnera w komunikacji, wpływa negatywnie na proces porozumiewania. Każdy z nas ma swój system poznawczy oparty w większej mierze na przeszłości i związanych z nią doświadczeniach. W związku z tym wpływa on na interpretację komunikatów u każdej osoby inaczej.

- Brak umiejętności decentracji- większość os nie potrafi wczuć się w sytuację mówiącego. Spowodowane jest to etnocentryzmem ludzkim. Aby komunikacja była skuteczna konieczne jest przyjęcie perspektywy mówiącego, a nie patrzenie tylko na swoją osobę. Etnocentryzm sprawia, że człowiek jest niedobrym słuchaczem a przez to wykazuje też braki jako rozmówca.

-Utrudnienia percepcyjne- efektywna komunikacja jest również zagrożona w przypadku, gdy coś zakłóca naszą percepcje, czyli postrzeganie innych ludzi. Takie błędy w rozmowie mogą zostać spowodowane na przykład przez zbyt szybką i niewyraźną artykulację wypowiedzi naszego rozmówcy, czy też warunki zewnętrzne jak głośna muzyka czy zła pogoda.

- Stereotypy- bariera ta powstaje w skutek tego, iż wartościujemy naszych partnerów w komunikacji ze względu na ich status. Więcej uwagi i szacunku okazujemy ludziom o wysokim statusie niż tym o niskim. Jesteśmy skłonni godzić się z ich poglądami być dla nich uprzejmi. Odwrotnie zachowujemy się w stosunku do rozmówcy, którego cechą jest niski status społeczny.

-Wybiórczość uwagi - to zakłócenie jest skutkiem nie skupiania się na całości wypowiedzi naszego współrozmówcy tylko na jakimś pojedynczym fakcie. Przez słuchacz nie dostrzega innych tematów poruszanych przez nadawcę.

-Samopoczucie- duże znaczenie odgrywają tutaj uwarunkowania psychologiczne ludzi komunikujących się. Poglądy są zazwyczaj stałe i ogólne, ale nasz stan psychofizyczny w bardzo dużym stopniu zmienia naszą ocenę zdarzeń.

2. Bariery wewnętrzne ( są wynikiem naszych emocji, problemów z zaufaniem, czy też zakłóceń w rozszyfrowaniem komunikatów werbalnych i niewerbalnych):

- Osądzanie- jest wynikiem narzucania własnych opinii innym, a także proponowania im rozwiązań skutecznych u innych osób, nie uwzględniając problemów samego zainteresowanego. Rozmówca, który tworzy ten typ zakłóceń komunikacji używa w konwersacji stwierdzeń, w których: krytykuje(Jak Ty mówisz? Twoja artykulacja jest nieznośna), obraża(Wyglądasz jak śmieć. Może byś się, chociaż umył?), orzeka( Z Twoją inteligencją to ty nie zdasz tego egzaminu.), chwali po to by później manipulować bądź oceniać(Dobrze się uczysz, ale jakbyś jeszcze popracował nad swoim wyglądem to nie wyglądałbyś jak dziwak.)

- Decydowanie za innych- bariera ta jest wynikiem próby decydowania w danych sytuacjach za innych. Powoduje to w naszym współrozmówcy powstanie uległości. Wynikiem takich działań jest ograniczona, przez naszego rozmówce otwartość i szczerość wypowiedzi. Tworzenie tej bariery następuje zwykle poprzez: rozkazywanie ( Masz się z nim już więcej nie spotkać!), zakazywanie ( Masz szlaban przez miesiąc. Nie wolno Ci oglądać telewizji i spotykać się ze znajomymi.), grożenie ( Jeżeli nie zrobisz tego co Ci mówię, to zrobię Ci krzywdę.), moralizowanie ( Wyglądasz zbyt wyzywająco. W moich czasach dziewczyny ubierały się bardziej przyzwoicie.), zarzucanie pytaniami ( Czemu słuchasz hip- hopu, a nie popu?).

- Uciekanie od cudzych problemów- występuje wtedy, gdy poświęcamy dostatecznie dużo uwagi osobie, która na nas polega. Nie uwzględniamy jej problemów czy emocji. U osoby, która wprowadza ten typ bariery do komunikacji możemy zauważyć: pełnienie funkcji biernego doradcy ( Na Twoim miejscu zrobiłbym tak…), odchodzenie od tematu ( Ciekawe jest to co mówisz, ale czy słyszałeś co się przydarzyło Rafałowi?), logiczne argumentowanie ( Gdybyś uważał na pieniądze, to nie musiałbyś teraz uganiać się po komisariatach.), pocieszanie ( Dziewczyna Cię rzuciła? To smutne, ale nie przejmuj się, wszystkich to dotyka.)

- Blokady językowe- mają charakter nieświadomy i świadomy, który może doprowadzić do obniżenia wartości naszego współrozmówcy. W tym typie zakłóceń, w działaniu rozmówcy przejawia się: wtrącanie do wypowiedzi zwrotów w językach obcych ( Umiesz się bawić. You’re cool.), stosowanie kod lub szyfr, umionych i znanych tylko wybranym osobą w grupie, używanie wulgaryzmów, nie akceptowanych przez nas ( Stul dziób ty ***), stosowanie tzw. zabójczych frazesów ( To jest normalne. To jest niemożliwe).

Wszystkie bariery, które wymieniłem powyżej mogą spowodować rżne stany emocjonalne u naszego rozmówcy. Należą do nich: opór lub bunt, złość, agresja, bezsilność, frustracja, poczucie niskiej wartości, spadek motywacji, poczucie braku zainteresowania.

Żeby komunikacja interpersonalna była poprawna należy zdawać sobie sprawę z istnienia owych barier. Można wówczas panować nad naszymi wypowiedziami i dzięki temu nie wpływać negatywnie na naszego rozmcę.

zad5 Ad.5Praca indywidualna

Zalety:

- posiadasz kontrolę nad tym co robisz

- sam decydujesz jak wygląda Twoja praca

- nie jesteś uzależniony od nikogo

Wady:

- za wszelkie niepowodzenia ponosisz Ty konsekwencje

- więcej czasu musisz poświęcić by wykonać wszystkie zadania

- nie masz się kogo poradzić czy podjąłeś słuszną decyzję

Praca grupowa

Zalety:

- więcej pomysłów

- mniejszy czas potrzebny na wykonanie czynności, zadania, gdyż występuje podział obowiązków

- ryzyko niepowodzenia podzielone jest pomiędzy wszystkich

Wady:

- trudno wybrać jest rozwiązanie jeśli jest duża ilość wariantów

- może dochodzić do konfliktów pomiędzy pracownikami oraz rywalizacji

- może występować zjawisko tzw. donosicielstwa, jednych na drugich, co może powodować złą atmosferę w pracy

zad 6Motywacja do pracy to stan gotowości psychicznej pracownika do wykonywania zadań organizacyjnych. organizacje wytwarzają systemy motywacyjne czyli zestawy bodźców wywierających wpływ na zachowanie ich uczestników. Motywacja to potrzeby człowieka wg masłowa. Motywację uznaje się za najważniejszą funkcję zarządzania. celem motywacji jest uzyskanie określonego zachowania drugiej osoby.